دژپاد صنعت بایگان

شــرکت دژپاد صنعــت بایگـــان

قفسه دوار

برای نگهداری زونکن اعم از ایستاده و آویز، پوشه آویز و معمولی از کمد های دوار در سازمان ها استفاده می شود که در ابعاد مختلف با 4 فضا برای پوشه آویز و 5فضا برای زونکن قابل تولید و اجرا می باشد

ظرفیت:

720 عدد پوشه آویز 1 سانتی متری

120 عدد زونکن 8 سانتی متری

700 عدد پوشه

 

قفسه دوار