دژپاد صنعت بایگان

شــرکت دژپاد صنعــت بایگـــان

قفسه ریلی متحرک چند منظوره

یکی از زیرمجموعه های خانواده قفسه ریلی مکانیکی، قفسه ریلی چند منظوره می باشد که بر اساس کالا، اسناد، مدارک، کارتون، لباس، دارو و نقشه طراحی و اجرا می گردد، قفسه ریلی مکانیکی اقسام مختلف و کاربرد های فراوانی دارد که با طراحی ظبقات داخل قفسه بایگانی ریلی می توان برای ابعاد و اوزان مختلف کالا، پوشاک و اقلام دیگر مورد استفاده قرار داد، طبقات کمد بایگانی ریلی این قابلیت را به کاربر می دهد که برای ابعاد مختلف کالا و پوشاک طبقات را در داخا شیارهای سینی قفسه ریلی جا به جا و کم و زیاد نماید 

قفسه متحرک چند منظوره