دژپاد صنعت بایگان

شــرکت دژپاد صنعــت بایگـــان

قفسه ریلی ترکیبی

قفسه ریلی کشویی ترکیبی از قفسه ثابت و کمد بایگانی ریلی می باشد،  اغلب در مواردی استفاده می شود که فضای کاربری کم و نیاز به ظرفیت بیش از ظرفیتی باشد که قفسه های ثابت دارا می باشند و در عین حال محدودیت فضا امکان نصب سیستم های بایگانی ریلی را هم به ما نمی دهد، قفسه ریلی کشویی بدین صورت است که حداقل دو قفسه و بیشتر در قسمت پشت و یک قفسه کمتر به نسبت تعداد قفسه پشت در قسمت جلوی سیستم قفسه ریلی تعبیه می شود که با حرکت دادن قفسه های جلویی روی ریل به راحتی کاربر امکان دسترسی به قفسه های پشت را برای خود مسیر می سازد، پهلوهای قفسه ریلی کشویی در انواع مختلف فلزی روشن، تیره،ام دی اف و لترون قابل نصب می باشد

کمد ریلی ترکیبی