دژپاد صنعت بایگان

شــرکت دژپاد صنعــت بایگـــان

قفسه ریلی مکانیکی

یکی از پر کاربردترین سیستم ها جهت نگهداری اسناد در سازمان ها، ارگان ها، نهادها، شرکت ها و بیمارستان ها قفسه ریلی مکانیکی می باشد، در دهه چهل هجری شمسی برای اولین بار کمد بایگانی ریلی وارد ایران گردید و تولید کنندگان به صورت مهندسی معکوس اقدام به تولید آن نمودند. تا پیش از ورود اولین قفسه بایگانی ریلی به کشور و حتی سال ها پس از آن ارگان ها و نهاد های گوناگون از قفسه ثابت برای بایگانی اسناد خود استفاده می نمودند، لذا پس از گذشت سال ها از تولید اولین کمد بایگانی ریلی و نفوذ فرهنگ استفاده ی بهینه از حداکثر فضا در سازمان ها و نهادها، رفته رفته قفسه بایگانی ریلی بهترین انتخاب جهت نگهداری اسناد و کالا گشت.

یکی از اساسی ترین مزیت های استفاده از کمد بایگانی ریلی ارزش افزوده ی فضایی آن است، طوری که برای استفاده از قفسه ثابت نیاز به راهرو هایی جهت دسترسی کاربر به جهات مختلف آن می باشد، حال آنکه در کمد بایگانی ریلی با حذف راهرو ها و جایگزینی کابین در آن ها بیش از 50درصد ارزش افزوده فضایی ایجاد می گردد.

کمد ریلی مکانیکی