دژپاد صنعت بایگان

شــرکت دژپاد صنعــت بایگـــان

فایل باکس و ملزومات اداری

برای نگهداری اسناد و اوراق در محفظه ای مناسب در قفسه ریلی و قفسه ثابت و ... می توان از زونکن، فایل باکس و پوشه و ... استفاده نمود که شرکت دژپاد صنعت بایگان با توجه به نیاز مشتریان اقسام آن را با توجه به ابعاد سینی قفسه ریلی و قفسه ثابت و کمد دوار و ... تولید و عرضه می نماید

فایل باکس و ملزومات اداری