مونتاژودمونتاژ

مروزه روز انعطاف پذیری نیاز بسیار مهمی برای خرید دستگاه و یا سیستم خریداری شده می باشد، چرا که هرگاه که دستگاه و یا سیستمی توسط سازمان و یا ارگانی خریداری می گردد، امکان دارد که به دلیلی مکان و یا کاربری قفسه ریلی بایگانی اسناد و یا کالا تغییر نماید و اگر این قفسه ها امکان انعطاف پذیری را نداشته باشد، قفسه ها کارایی خود را از دست می دهد، لذا با توجه به طراحی مهندسی شده و منحصر به فرد قفسه بایگانی ریلی و قفسه ثابت شرکت دژپاد صنعت بایگان زمانی که فضای اختصاص یافته برای محیط بایگانی به هر دلیل کوچکتر یا بزرگتر شود سیستم های بایگانی ریلی مکانیکی دژپاد این قابلیت را دارا می باشد که متناسب با فضای تخصیص یافته از لحاظ طول،عرض یا ارتفاع تغییر ابعاد دهد و یا سیستم قفسه ثابت به قفسه ریلی و بالعکس تبدیل شوند و یا سیستم قفسه ریلی مکانیکی و قفسه ثابت به سیستم قفسه ریلی اتوماتیک و بالعکس تبدیل شوند.

 

مزایای مونتاژ و دمونتاژ قفسه ریلی بایگانی و یا قفسه ثابت

جا به جایی و نصب آسان

افزودن و یا کاستن از ظرفیت سیستم قفسه بایگانی ریلی در صورت تغییر تعداد زونکن ، پرونده ، پوشه و …

تغییر در طول ، عرض یا ارتفاع سیستم در صورت نیاز

تبدیل قفسه ریلی بایگانی به قفسه ثابت و بالعکس