دژپاد صنعت بایگان

شــرکت دژپاد صنعــت بایگـــان

قفسه ریلی انبار(قفسه ریلی مدیریت کالا)

قفسه ریلی انبار

یکی از زیرمجموعه های خانواده قفسه ریلی مکانیکی، قفسه ریلی چند منظوره می باشد که بر اساس کالا، اسناد، مدارک، کارتون، لباس، دارو و نقشه طراحی و اجرا می گردد. ارتفاع قفسه ریلی محدودیت نداشته و تا سقف محیط نگهداری کالا و اسناد سازمان ها و ارگان ها و ...  امکان اجرا را دارا می باشد، کمد بایگانی یا قفسه ریلی مدیریت کالا  به 4 دسته کلی تقسیم می شود که عبارت است از قفسه ریلی انبار سبک، قفسه ریلی نیمه سنگین، قفسه ریلی سنگین و قفسه ریلی فوق سنگین

برای طراحی و اجرای قفسه ریلی مدیریت کالا ی شرکت دژپاد صنعت بایگان، کارشناسان شرکت ابتدا نیاز کاربر و اوزان کالای مورد استفاده در قفسه ریلی را محاسبه و بر اساس آن قفسه بایگانی مدیریت کالا را به شرکت ها، ارگان ها و سازمان ها پیشنهاد می نمایند 

قفسه ریلی انبار